Darbības pārskati

Trikātas ev.-lut. draudzes 1955. gada darbības pārskats

 

Trikātas ev.-lut. draudzi, pēc mācītāja Viktora Ozoliņa pāriešanas uz Jelgavas Sv. Annas baznīcas draudzi, kopš 1955. gada 1. jūnija apkopj mācītājs Jānis Bērziņš. Ilggadīgā un iecienītā Trikātas ev.-lut. draudzes mācītāja Viktora Ozoliņa atvadīšanās un jaunā Trikātas mācītāja, ko draudze sirsnīgi un vienprātīgi pieņēma un apsveica, prezentēšanās notika svinīgā, draudzes pārpildītā Jaunatnes iesvētes dievkalpojumā Trikātas baznīcā 1955. gada 22. maijā.

Trikātas ev.-lut. draudzes padomē darbojas:

     * draudzes priekšnieks Pēteris Draulis no Smiltenes raj. Vāles ciema Drauļiem,

     * kasiere Alvīne Kalvīte no Valmieras raj. Brenguļu ciema Vālēm,

     * sekretārs Jānis Markuss no Valkas raj. Trikātas ciema Veģēriem,

   * revīzijas komisija: priekšsēdētājs Hugo Ziemanis no Smiltenes raj. Vāles ciema Klētniekiem, sekretārs Emīls Dauvarts no Valkas raj. Trikātas ciema Tārpiņiem, loceklis Jānis Indriksons no Smiltenes raj. Vāles ciema Zaltēm.

Draudzes ērģelnieka vietu līdz 1955. Gada aprīlim izpildīja Dzidra Rusmane. Sākot ar 1955. gada 1. jūniju Trikātas ev.-lut. draudzes ērģelnieka un draudzes kora vadītāja pienākumus izpilda Tija Bērziņa no Smiltenes raj. Vāles ciema Mācītājmājas. Draudzes jauktā kora darbība tika atjaunota līdz ar jaunās ērģelnieces stāšanos darbā. Korī ir 20 dziedātāju.

Zvanītājs – Pēteris Dzilna no Smiltenes raj. Vāles ciema Mācītājmuižas, dzīvo bij. Konfirmandu mājā.

Trikātas ev.-lut. baznīcas lielums: garums – 40,0 m, platums 15,0 m, augstums 35,0 m. Baznīcā ap 400 sēdvietu, mūra celtne ar dakstiņu jumtu – apmierinošā stāvoklī. 1955. gada pavasarī, vētras laika bija norauts torņa jumta skārda segums dienvidus pusē, ko atjaunoja 1955. gada vasarā. Torņa jumts nākošā gada vasarā būtu krāsojams, jo dienvidus pusē tas zaudējis savu zaļo krāsu. Šim un citiem nepieciešamiem remontiem draudze krāj līdzekļus. Būtu jāatjauno arī torņa sienu apdrupušo vietu apmetums. Arī baznīcas jumta šķautņu segdēļi sapuvuši, vietā jāliek jauni.

Trikātas ev.-lut. baznīca apdrošināta par Rbļ. 63390,00, draudzes ēka par Rbļ. 51540,00, kapliča par Rbļ. 8300,00. Apdrošināšanas maksa par visiem trim objektiem Rbļ. 598,66. Ēku nodoklis par baznīcu Rbļ. 673,90; par draudzes ēku Rbļ. 107,42. Apdrošināšanas maksa, tāpat pārējie nodokļi tiek kārtīgi nomaksāti.

Mācītāja māja celta 1804. gadā, tā visu laiku atradusies draudzes rīcībā. Nepārtraukti tajā dzīvojuši mācītāji un citi draudzes darbinieki. Ēka mūra, jumts – dakstiņu; garums 15,40 m, platums – 7,7 m, augstums 6,30 m. Ēkas stāvoklis puslīdz apmierinošs, ko gan nevar teikt par mācītāja dzīvokli, nevelk – dūmo, tāpat arī iekšsienas vietām bojātas, vietām izbiris griestu apmetums. Kurināmās krāsnis 1955. gada vasarā tāpēc remontētas.

Trikātas kapsēta ir vienīgā visā draudzē un tiek samērā labi apkopta. Pagājušā pavasarī draudzes locekļi kopīgiem spēkiem to iztīrīja.

Draudzē noturēti 34 dievkalpojumi; baznīca 32, kapos 2. Svētku dievkalpojumi apmeklēti ļoti labi, parastie vājāk, caurmērā 25 – 30 cilvēku. Dievgaldnieku skaits neliels – Svēto vakarēdienu saņēmuši 171, no tiem 46 vīrieši, 125 sievietes. Šis skaitlis runā par draudzes locekļu lielākās daļas zināmu garīgu vienaldzību un kūtrumu. Savus laicīgos pienākumus pret draudzi un baznīcu draudzes locekļi kārto visumā apzinīgi un labprāt, ir diezgan atsaucīgi ziedotāji baznīcas remonta un citām draudzes vajadzībām.

Draudzes locekļu tikumiskais līmenis visumā augsts – morālā ziņā nav zināmas un novērotas nekādas piedauzības. Tāpat alkohola lietošanā svinībās un godos valda mērenība. Kristību, kāzu un bēru godos parasti aicina arī mācītāju, tā kā mācītājam ir iespēja ar savu klātbūtni piedot tiem piemēroto noskaņu un nopietnību. Savus mācītājus Trikātas draudze vienmēr cienījusi un ciena.

Pārskata gadā kristīti 30 berni (18 meitenes, 12 zēni), ievētīti 56 jaunieši (38 jaunavas, 18 jaunekļi), salaulāti 18 pāri (viena jaukta laulība – līgavainim ev.-lut. ticība, līgava – rom. katoļu ticībā). Svēto vakarēdienu baudījuši 171 draudzes locekļi (46 vīrieši, 125 sievietes), miruši un apbedīti 41 (25 vīrieši, 16 sievietes). Viens miris pašnāvībā – pakaroties.

Viena persona ar iesvēti no rom.-kat. ticības pārnākusi ev.-lut. ticībā. Pāriešanas gadījumi uz citām konfesijām nav zināmi. Citu konfesiju dievnami draudzes robežās nav.

1955. gadā ieņemts Rbļ. 25788,47, izdots Rbļ. 22185,98, atlikums uz 1956. gada 1. janvāri – Rbļ. 3602,49.

1955. gada vasarā tika nospraustas Trikātas baznīcai piederošā zemes gabala robežas 1,5 ha apmērā ap baznīcu un draudzes ēku, ko sastāda vienīgi baznīcai un Mācītājmuižai piederošais parks, kas skaitās kā aizsardzības zona Pieminekļu valdes pārziņā esošai Trikātas ev.-lut. baznīcai. Saimnieciski izmantojamas zemes šajā platībā nav.

Tā, paldies Dievam, Trikātas draudzes dzīve ritējusi normāli un draudze ar ticību un paļāvību raugās nākotnē.

Trikātā, 1956. gada 15. janvārī

Mācītājs J. Bērziņš

 

 

Trikātas ev.-lut. draudzes 1956. gada darbības pārskats

 

Trikātas ev.-lut. draudzi apkopj mācītājs Jānis Bērziņš. Draudzes padomē darbojas:

     * draudzes priekšnieks Pēteris Draulis no Smiltenes raj. Vāles ciema Drauļiem,

     * kasiere Alvīne Kalvīte no Valmieras raj. Brenguļu ciema Vālēm,

     * sekretārs Jānis Markuss no Valkas raj. Trikātas ciema Veģēriem,

   * revīzijas komisija: priekšsēdētājs Hugo Ziemanis no Smiltenes raj. Vāles ciema Klētniekiem, sekretārs Emīls Dauvarts no Valkas raj. Trikātas ciema Tārpiņiem, loceklis Jānis Indriksons no Smiltenes raj. Vāles ciema Zaltēm.

Draudzes ērģelniece un kora vadītāja Tija Bērziņa no Smiltenes raj. Vāles ciema Mācītājmājām. Draudzes jauktā korī ir 20 dziedātāju.

Zvanītājs – Pēteris Dzilna no Smiltenes raj. Vāles ciema Mācītājmuižas, dzīvo bij. Konfirmandu mājās pie Mācītājmājām. Kapu sargs Roberts Briņģins – Valkas raj. Trikātas ciema Kapusargos.

Trikātas baznīca – mūra celtne ar dakstiņu jumtu apmierinošā stāvoklī. Ēkas garums – 40,0 m, platums 15,0 m, augstums 35,0 m, baznīcā ap 400 sēdvietu.

Torņa jumtu pagājušajā vasarā bija paredzēts nokrāsot, bet nepietie kamu līdzekļu kā arī nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ to nevarēja izdarīt, tāpēc ir radīts remonta fonds un tiek krāti līdzekļi, lai visdrīzākā laikā to izdarītu, izlabojot arī pārējos baznīcas jumta un sienu bojājumus. Sākta arī nepieciešamo materiālu sagāde. -----------

Mācītājmāja celta 1804. Gadā. Visu laiku tā atradusies draudzes rīcībā. Ēka mūra ar dakstiņu jumtu puslīdz apmierinošā stāvoklī, ko gan nevar teikt par mācītāja dzīvokli, kas vairāk kā 20 gadus nav remontēts. Bēdīgā stāvoklī krāsnis, sienas, pa daļai arī grīdas, arī jumts prasa remontu. Ēkas garums 15,40 m, platums – 7,7 m, augstums 6,30 m.

Trikātas kapsēta ir vienīgā visā draudzē un tiek samērā labi apkopta. Vecās kapličas jumts draud iebrukt, tāpēc tā slēgta un nekalpo vairs kā vārti uz veco kapsētu. Par tās remontu draudze nevar domāt līdzekļu trūkuma dēļ. Tāpat vietām bojāta kapu laukakmeņu sēta un ieejas vārtiņi, bet arī šīm vajadzībām nav pašreiz līdzekļu, jo baznīcas tekošais remonts izmaksā diezgan daudz.

Trikātas draudzē noturēti 34 dievkalpojumi – baznīcā 32, kapos – 2. Jāpiezīmē, ka bija paredzēti 36 dievkalpojumi, bet divi nevarēja notikt neizdevīgu laika apstākļu dēļ. Tā 8. aprīlī noliktais dievkalpojums nenotika lielās sniega vētras dēļ, jo nebija neviena apmeklētāja. 7. oktobrī izsludinātais dievkalpojums nevarēja notikt stiprā lietus dēļ, kas bija tāpat aizkavējis baznīcēnus. Svētku dievkalpojumi apmeklēti ļoti labi, pārējie vājāk. Pārskata gadā Trikātas baznīcu apmeklējuši apmēram 2200 dievlūdzēju, kas iztaisa uz katru dievkalpojumu caurmērā 65 – 70 apmeklētāju. Dievgaldnieku skaits pārskata gadā pieaudzis no 171 draudzes locekļa iepriekšējā gadā uz 236 draudzes locekļiem šajā (1956.). Tātad ir pamats atzīmēt zināmu garīgās rosmes pieaugumu. Draudzes locekļu tikumiskā dzīvē nav novērotas nekādas piedauzības. Ģimeņu dzīve visumā stabila, draudzes locekļu bērni pamazām tiek nokristīti, draudzes jaunieši iesvētīti, ģimenes dzīvi ar maz izņēmumiem sāk ar Dieva vārda svētību. Tas pats sakāms par mirušo apbedīšanu. Reibinošo dzērienu lietošanā pārmērības nav novērotas. Pārskata gadā kristīti: 18 zēni un 23 meitenes, kopā 41 bērns, iesvētīti 54 jaunieši – 28 jaunekļi, 26 jaunavas, salaulāti 25 pāri (no tiem 2 pāri jauktas laulības – abos gadījumos līgavas rom.-katoļticīgas!). Svēto vakarēdienu baudījuši 236 draudzes locekļi (81 vīrietis, 155 sieviete), miruši un apglabāti – 52 draudzes locekļi (21 vīrietis, 31 sieviete).

Draudzes robežās citu konfesiju dievnami nav, kā arī pāriešanas gadījumu uz citām konfesijām; draudzes robežās dzīvo tikai daži baptistu sektas locekļi. ---------------

Tādā kārtā Trikātas ev.-lut. draudzes dzīve 1956. gadā ritējusi normāli un, paldies Dievam, arī visumā rosīgi. Ar Dieva palīgu draudze cer sekmīgi savu dzīvi veidot arī jaunajā – 1957. gadā.

Trikātas Mācītājmājās, 1957. gada 12. janvārī

Mācītājs J. Bērziņš