Novadnieki

Trikātieši lepojas ar saviem izcilajiem novadniekiem, cilvēkiem, kas šeit dzīvo un ar savu darbu, talantu ir pazīstami un cienīti visā Latvijā.

Novadnieks ir cilvēks, kas dzimis, dzīvojis vai dzīvo kādā novadā, kura iepriekšējās paaudzes saistītas ar šo novadu. Par novadnieku uzskata arī cilvēku, kas nav dzimis un dzīvojis novadā, bet kura darbs saistīts ar novadu un devis paliekošu ieguldījumu tā attīstībā.

Izsekojot mūsu novadnieku likteņgaitām, atklājas būtiski notikumi un likumsakarības visas tautas dzīvē. Tāpēc ir nozīmīgas cilvēku biogrāfijas, kas apliecina mūsu tautas vēsturi.

Faktoloģiskā materiāla izklāstā alfabēta secībā sniegtas ziņas par aptuveni 200 novadniekiem, viņu dzīvi un darba gaitām.

Literāro avotu norādēs minēta pati nozīmīgākā un lasītājiem pieejamākā bibliogrāfija.